Grenzer Joerg
сотрудник Institute of Ion-Beam Physics and Materials Research, Forschungszentrum Dresden-Rossendorf, Дрезден, Германия
e-mail: